گزارش پیام های ارسالی جشنواره مزه های طلایی بایودنت

تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 دی ماه ساعت 10 صبح

گزارش کلی هر سامانه

گزارش ریز سامانه آتیه داده

رنگ سبز پیامک ارسالی درسه به سامانه 20003030 و رنگ قرمز پیامک های ارسالی اشتباه می باشد.