جشنواره مزه های طلایی بایودنت

جشنواره مزه های طلایی بایودنت
قرعه کشی دوره چهارم بایودنت انجام شد.

لیست برندگان دوره چهارم قرعه کشی جشنواره مزه های طلایی بایودنت

برنده شهر- استان شماره تماس جایزه
سید مهدی آقایی اصفهان 6137***913 شمش طلا
 ---   --- 4047***936 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8319***939 سکه بهار آزادی
 ---   --- 9864***914 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8371***916 سکه بهار آزادی
 ---   --- 0254***935 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8096***917 سکه بهار آزادی
 ---   --- 9824***912 سکه بهار آزادی
 ---   --- 4358***903 سکه بهار آزادی
 ---   --- 4266***911 سکه بهار آزادی
 ---   --- 0820***914 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8690***911  سکه بهار آزادی
 ---   --- 3754***919   سکه بهار آزادی
 ---   ---  2202***918 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  0905***912 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1576***912 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  6402***990 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  3494***914 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  4647***938 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  5664***903 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1421***913 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  7226***911 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  6460***903 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  4880***917 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  9659***911 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  8995***918 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  5847***910 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  0923***921 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  8977***913 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  6658***990 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  9514***912 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  6900***938 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  5595***912 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  4692***901 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  6635***915 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  5364***936 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  0274***914 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  3629***912 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  2562***915 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  0342***938 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  5470***937 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  8892***914 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  2182***936 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1862***919 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  0959***930 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1013***910 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  2510***912 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  4217***935 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1639***911 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  2530***912 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  9653***919 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  2744***910 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  6012***919 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  3029***911 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1699***911 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  8228***937 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1396***937  سکه بهار آزادی
 ---   ---  1335***913 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  8084***937 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  8451***919 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  4506***913 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  4421***938 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  0246***902 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  1660***901 سکه بهار آزادی 
 ---   ---  8768***918 سکه بهار آزادی 
 ---   --- 8023***921 سکه بهار آزادی
 ---   --- 3254***936 سکه بهار آزادی
 ---   --- 2447***922 سکه بهار آزادی
 ---   --- 5563***915 سکه بهار آزادی
 ---   --- 6822***918 سکه بهار آزادی
 ---   --- 1244***917 سکه بهار آزادی
 ---   --- 7964***911 سکه بهار آزادی
 ---   --- 6432***933 سکه بهار آزادی
 ---   --- 6055***922 سکه بهار آزادی
 ---   --- 0766***911 سکه بهار آزادی
 ---   --- 3220***990 سکه بهار آزادی
 ---   --- 4021***918 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8952***937 سکه بهار آزادی
 ---   --- 7842***911 سکه بهار آزادی
 ---   --- 4471***918 سکه بهار آزادی
 ---   --- 7057***901 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8979***915 سکه بهار آزادی
 ---   --- 6701***911 سکه بهار آزادی
 ---   --- 0058***915 سکه بهار آزادی
 ---   --- 0211***918 سکه بهار آزادی
 ---   --- 7642***912 سکه بهار آزادی
 ---   --- 9288***911 سکه بهار آزادی
 ---   --- 9193***935 سکه بهار آزادی
 ---   --- 2783***903 سکه بهار آزادی
 ---   --- 6899***918 سکه بهار آزادی
 ---   --- 9785***939 سکه بهار آزادی
 ---   --- 2327***901 سکه بهار آزادی
 ---   --- 3207***910 سکه بهار آزادی
 ---   --- 5790***917 سکه بهار آزادی
 ---   --- 2015***916 سکه بهار آزادی
 ---   --- 6459***912 سکه بهار آزادی
 ---   --- 4133***917 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8214***917 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8466***939 سکه بهار آزادی
 ---   --- 8006***915 سکه بهار آزادی
 ---   --- 6532***933 سکه بهار آزادی
ویدیو لایو اینستاگرام - قرعه کشی دوره چهارم بایودنت
قسمت اول ویدیو لایو اینستاگرام
قسمت دوم ویدیو لایو اینستاگرام
0 جایزه
برای صد و یک نفر
و 0سکه تمام بهار آزادی
برای صد نفر
یک شمش0گرمی طلا
برای یک نفر
یکی از مزه های طلایی بایودنت را خریداری و کد قرعه کشی درج شده بر روی بسته بندی و یا داخل آن را به سامانه
20003030
ارسال نمایید.