گزارش پیام های ارسالی جشنواره مزه های میلیونی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 صبح 28 آبان 1396

گزارش کلی هر سامانه

گزارش ریز سامانه آتیه داده

رنگ سبز پیامک ارسالی درسه به سامانه 20003030 و رنگ قرمز پیامک های ارسالی اشتباه می باشد.